mobile

Na południu Gdańska powstanie park

Park Południowy będzie miał 77 hektarów powierzchni, swoim zasięgiem obejmie trzy dzielnice: Orunia Górna-Gdańsk Południe, Ujeścisko-Łostowice, Jasień. - Nie powstaną w tym miejscu nowe mieszkania - zaznaczyła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w poniedziałek, 13 września, podczas prezentacji projektu. O tym, jak park ma wyglądać, decydować będą m.in. mieszkańcy.

Informacja prasowa
Na południu Gdańska powstanie park

Pierwsza z cyklu konferencja pod hasłem "Gdańskie rewolucje" odbyła się w poniedziałek, 13 września, przy zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska. W briefingu wzięli udział: Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Dulkiewicz, Piotr Grzelak - zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, Edyta Damszel-Turek - dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, prof. Piotr Lorens - Architekt Miasta Gdańska, Michał Szymański - zastępca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Radni Miasta Gdańska. 

Park Południowy

Nowa wizja Centrum zakłada wykreowanie serca dzielnicy - wyjątkowej, przyjaznej i tętniącej życiem przestrzeni, w której mieszkańcy będą chcieli spędzać czas. Wykorzystując bogate walory przyrodnicze rozległych, niezagospodarowanych dotychczas terenów zieleni naturalnej, maksymalnie powiększony zostanie obszar, na którym powstanie zieleń urządzona - Park Południowy. W ten sposób zostanie stworzona wysokiej jakości przestrzeń publiczna, zapewniając mieszkańcom miejsca do wypoczynku i rekreacji.

Poprzez powiększenie terenów zieleni, zbudowanie zbiorników oraz parku retencyjnego wzmocniony zostanie również potencjał retencyjny tego obszaru.

Park Południowy – odpowiedź na potrzeby mieszkańców

Potrzeba powiększenia terenów Parku Południowego została wyrażona podczas warsztatów Quo Vadis już w 2015 roku. Był projekt, który zrzeszał mieszkańców, studentów, radnych dzielnic, specjalistów, przedstawicieli pozarządowych organizacji i urzędników. Jego pomysłodawcy, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, chcieli by mieszkańcy czterech gdańskich dzielnic – Oruni, Osowej, Ujeściska-Łostowic i Wrzeszcza - zaprojektowali fragmenty swoich dzielnic. Pomagali im w tym eksperci Politechniki Gdańskiej i Sopockiej Szkoły Wyższej, a także gdańscy urzędnicy. Projekt miał na celu wspólne stworzenie ministrategi rozwoju dla 4 fragmentów dzielnic – w tym Ujeściska.

Wyniki uzyskane na warsztatach zaprezentowano w trakcie otwartych konferencji, ogólnomiejskich warsztatów na temat nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. A zatem pomysły mieszkańców zostały odwzorowane w dokumentach strategicznych, które są doprecyzowane i uściślane planami miejscowymi, sukcesywnie zmienianymi przez miasto w celu wykształcenia nowego Centrum Dzielnicy Południe opartego o tereny zieleni. Mieszkańcy już w ramach spotkań warsztatowych w 2015 r. wskazywali na potencjał dzielnicy, jaką stanowi zieleń.

- Zieleń będzie stanowiła jeden z głównych elementów, na którym będziemy budować centrum dzielnicy Południe. Obecnie procedujemy 4 plany miejscowe na tym terenie. Najbardziej zaawansowany jest plan dla zajezdni autobusowo-tramwajowej. Zaawansowane są również prace nad tzw. planem Dulina, gdzie połowa terenu jest przeznaczona pod park, a część pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Kolejne plany, które procedujemy to teren TBS-ów, gdzie również część terenów została przeznaczona pod zieleń. Kolejne plany to ścisłe centrum. Ostatni plan będziemy procedować, po konsultacjach z mieszkańcami, które najprawdopodobniej zakończą się pod koniec roku. Wówczas zostanie podjęty ostatni plan, który będzie rezerwował tereny pod zieleń, kosztem terenów inwestycyjnych - wyjaśniła dyrektor Edyta Damszel-Turek.

Partycypacja mieszkańców

- Przygotowanie i realizacja tego parku wymaga najpierw planu zagospodarowania przestrzennego. Jedną z decyzji pani prezydent jest to, żeby zanim przystąpimy do procedowania tego planu zapytać tych najbardziej zainteresowanych przekształceniami tego obszaru, czyli przede wszystkim mieszkańców trzech dzielnic, na terenie których park będzie się znajdował, jakie są ich oczekiwania, potrzeby. Jakie są konieczne do zrealizowania nowe inwestycje? Wszystko po to, aby następnie wyniki tych konsultacji mogły być wpisane w zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tak, żebyśmy później mieli możliwość realizacji tych zapisów zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców tych trzech obszarów. W związku z tym postanowiliśmy przygotować proces konsultacyjny. Ma on na celu przygotowanie koncepcji urbanistycznej dla całego tego obszaru i następnie złożenie jej jako wniosek do MPZP do końca tego roku - tak o warsztatach mówił dyrektor Piotr Lorens. - Przewidujemy 3 etapy tego procesu. Pierwszym etapem będzie pytanie się mieszkańców indywidualnie o ich oczekiwania. Odbędzie się to w formie ankiet, punktów konsultacyjnych oraz spacerów studialnych. Ten proces przewidujemy do końca października. Drugim etapem będzie wypracowanie owej koncepcji urbanistycznej i jej uszczegółowienie dla wybranych obszarów. Następnie sprawdzenie raz jeszcze z mieszkańcami i ze wszystkimi interesariuszami, którzy są zainteresowani przyszłością tego obszaru, czy to, co zostało opracowane, faktycznie jest zgodne z ich oczekiwaniami.

Prowadzone przez ekspertów warsztaty dadzą mieszkańcom niezbędny „know how” na temat zagospodarowywania przestrzeni w mieście. Na warsztatach, w których udział brać będą mieszkańcy poszczególnych dzielnic, padnie kluczowe dla całego projektu pytanie: „Jak sobie wyobrażasz swoją dzielnicę za 20-30 lat?”

Planowane konsultacje społeczne mają odpowiedzieć na pytanie, jakie potrzeby mają mieszkańcy w kontekście zieleni, rekreacji, usług czasu wolnego, jakie z tym wiążą się problemy i mankamenty, a także jakie są na to wizje i marzenia. Istotnym elementem są także powiązania terenu przyszłego parku z otaczającymi obszarami zabudowy.

W ramach warsztatów planowane jest:

Etap 1

  • Plenerowe spotkanie informacyjno-zapoznawcze na terenie docelowego parku.
  • Realizacja konsultacji stacjonarnych w obrębie trzech dzielnic Gdańska: Orunia Górna-Gdańsk Południe, Ujeścisko-Łostowice, Jasień.
  • Realizacja konsultacji zdalnych, poprzez formularze dostępne internetowo, dotyczące potrzeb i problemów lokalnej społeczności.
  • Zebranie, analiza, waloryzacja (uwzględniająca priorytety oraz hierarchię potrzeb) i przedstawienie w formie raportu wyników przeprowadzonych dwuformułowo konsultacji.

Etap 2

  • Przygotowanie i przeprowadzenie trzech debat warsztatowych po jednej w każdej dzielnicy.

Etap 3

  • Opracowanie wstępnej koncepcji urbanistycznej obszaru.
  • Opracowanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Proces konsultacyjny powinien ruszyć w drugiej połowie września. Zakończą się do połowy grudnia 2021.

Fot. UM Gdańsk

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda