mobile

Konkurs! Wygraj książkę wydawnictwa Słowo/Obraz Terytoria pt. „Reportaże z Wolnego Miasta”

Razem z wydawnictwem Słowo/Obraz Terytoria przygotowaliśmy konkurs! Mamy dla Was do wygrania książkę Richarda Teclawa pt. „Reportaże z Wolnego Miasta”.

Redakcja
Konkurs! Wygraj książkę wydawnictwa Słowo/Obraz Terytoria pt. „Reportaże z Wolnego Miasta”

Reportaże sądowe w ostatnich dziesięcioleciach dziewiętnastego wieku bardzo szybko awansowały do roli jednego z ważniejszych gatunków publicystycznych. Fakt ten należy ujmować w kontekście dynamicznego poszerzenia zakresu opinii publicznej, które umożliwiło pojawienie się wysokonakładowych gazet codziennych. Procesy sądowe, czyli obszar negocjacji i utrwalania norm społecznych, cieszyły się rosnącą popularnością w świecie podlegającym coraz bardziej regulacjom prawnym. Jeśli chodzi o reportaże sądowe, to miastem wiodącym, kształtującym na niemieckim obszarze językowym wzorce stylowe był Berlin – ze swoim dynamicznym pejzażem medialnym, czasopisma prowincjonalne zaś – nie tylko gdańskie – często publikowały reportaże z berlińskich sal sądowych.

Sprawozdaniom z procesów przypadały coraz wyraźniejsze funkcje polityczne, zwłaszcza od czasu zakończenia I wojny światowej. Krytyka wymiaru sprawiedliwości mogła w końcu –odpowiednio do profilu politycznego gazety – przybierać formy krytyki systemowej, na przykład wówczas, gdy dziennikarze wypowiadali się krytycznie o antydemokratycznych i monarchistycznych upodobaniach sędziów albo prokuratorów.

Reportaże sądowe rościły sobie wprawdzie prawo do możliwe najdokładniejszego przedstawienia rzeczywistości sądowej, ale mimo to poruszały się jednak w konfrontacyjnej przestrzeni faktów i fikcji. Zdaniem Daniela Siemensa reportaże „z jednej strony chcą obiektywnie dać świadectwo wydarzeniom na sali sądowej, z drugiej zaś opowiadają trzymającą w napięciu, interesującą i w najlepszym wypadku skłaniającą do refleksji historię”. Tak właśnie podchodził do swoich zadań również Richard Teclaw, dysponując znakomitym wyczuciem atrakcyjności prezentowanych historii.

Zasady konkursu:

Co trzeba zrobić?

W komentarzu odpowiedz na pytanie: dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać książkę wydawnictwa Słowo/Obraz Terytoria pt. ,,Reportaże z Wolnego Miasta”?

Odpowiedzi można udzielać do dnia 11.07.2021 do godziny 23:59.

Wyłonienie zwycięzcy zostanie opublikowane dnia 12.07.2021 roku.

Uwaga! Nagrody czekają na odbiór do 10 dni od rozwiązania konkursu. Zostaną one doręczone zwycięzcy.

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem www.informator-pomorza.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: www.informator-pomorza.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 06.07.2021 do 11.07.2021 roku.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
10. Zgłoszenie Konkursowe polega na umieszczeniu w terminie od 06.07.2021 do 11.07.2021 roku komentarza z odpowiedzią na pytanie „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać książkę wydawnictwa Słowo/Obraz Terytoria pt. ,,Reportaże z Wolnego Miasta” pod danym wpisem konkursowym umieszczonym na Portalu.
11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 1 Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.
13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie 1 Laureata Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
15. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony i ogłoszony na Portalu dnia 28.06.2021 roku. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika Laureata Konkursu.
16. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.
20. W przypadku, gdy Laureat Konkursu zrezygnuje lub nie zgłosi się po odbiór nagrody, przez 10 dni od ogłoszenia wyniku Konkursu, trafia ona do puli nagród Informatora Pomorza przeznaczonych na konkursy.

 

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda