mobile

Gdańszczanie będą dyskutować o planach miejscowych

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na trzy dyskusje publiczne na temat projektów planów miejscowych. 11 czerwca odbędą się dyskusje dotyczące projektów planów: Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy św. Brata Alberta oraz Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej, a 13 czerwca - Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki i Goplańskiej.

Informacja prasowa/ fot. pixabay
TAGI
Gdańszczanie będą dyskutować o planach miejscowych

Wszystkie dyskusje publiczne odbywają się o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem).

  • 11 czerwca – Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy św. Brata Alberta
  • 11 czerwca – Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej
  • 13 czerwca – Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki i Goplańskiej

Większość obszaru objętego projektem planu Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy św. Brata Alberta porastają łąki. Na tym terenie znajduje się także głęboki jar z dopływem potoku Strzyża. Po zachodniej stronie ul. św. Brata Alberta mieści się kościół z plebanią, po wschodniej – powstają domy szeregowe i wielorodzinne, a przy ul. Inżynierskiej – domy jednorodzinne. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu skorygowania układu transportowego związanego z rezygnacją z planowanej linii tramwajowej. Celem prac planistycznych była również zmiana wymaganego udziału usług w parterach budynków oraz wielkości działek budowlanych na terenach mieszkaniowo-usługowych. W projekcie planu parametry i warunki zabudowy zostały dostosowane do zabudowy znajdującej się w sąsiedztwie. Wzdłuż dróg ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. Zrezygnowano z wymogów dotyczących minimalnej powierzchni działki budowlanej i udziału 20% usług w parterach budynków. Część rezerwy terenu pod linię tramwajową przeznaczono pod drogę prowadzącą do planowanego węzła integracyjnego Karczemki. Wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony przyrody, w tym m.in. zieleni, wód dopływu Strzyży i naturalnego ukształtowania terenu. Tereny zieleni wzdłuż dopływu Strzyży i te o najwyższych różnicach wysokości zostały objęte Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Wzdłuż dopływu Strzyży ustalono ciągi piesze. Zarezerwowano też tereny pod ulice lokalne i dojazdowe, wyposażone w chodniki dla pieszych. Północna część obszaru znalazła się w strefie B ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy. W związku z tym wprowadzono zapisy o konieczności dotrzymania standardów akustycznych i zakazano lokalizacji usług chronionych (np. szpitali i budynków związanych z pobytem dzieci i młodzieży).

Projekt planu Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu od 1 do 29 marca 2019 r. W wyznaczonym terminie wniesiono osiem uwag do planu, dwie z nich zostały uwzględnione. W zachodniej części obszaru objętego projektem powstają osiedla domów jednorodzinnych. W tej okolicy są także zlokalizowane obiekty usługowe, w tym budynek straży pożarnej z poligonem dla psów ratowniczych. W części wschodniej powstaje osiedle domów wielorodzinnych, natomiast teren zlokalizowany pośrodku jest niezagospodarowany. Jednym z celów sporządzenia planu było umożliwienie budowy przedszkola o powierzchni przekraczającej 100 m kw. Zamiarem planistów było także zniesienie części rezerw drogowych w rejonie ul. Czereśniowej oraz weryfikacja linii rozgraniczających, uwzględniająca budowę ul. tzw. Nowej Bulońskiej. W projekcie planu zawarto zapisy, które pozwolą ukształtować układ urbanistyczny przyszłej zabudowy. Od strony istotnych przestrzeni publicznych ustalono pierzeje eksponowane. Ponadto wzdłuż ul. Kartuskiej i tzw. Nowej Bulońskiej wprowadzono wymóg zabudowy pierzejowej. Na obecnie niezagospodarowanym terenie zastosowano stopniowanie form i intensywności zabudowy. Na części prywatnych terenów w niewielkim stopniu podniesiono parametry urbanistyczne, dopuszczono też szerszy wachlarz funkcji usługowych, w tym budowę przedszkola o powierzchni użytkowej ponad 100 m kw. Zachodnią część obszaru przeznaczono pod zabudowę usługową. Na terenie przyległym do placu ćwiczeniowego straży pożarnej nakazano wprowadzenie bogatej zieleni wielopiętrowej, a na skarpie - szpaleru drzew. Wyznaczono też rezerwę terenową pod zbiornik retencyjny i rów S1. W projekcie planu wyznaczono ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjną, na którą składają się tereny zieleni urządzonej, teren planowanego zbiornika retencyjnego oraz sieć ciągów pieszych, które zapewnią wygodną komunikację. Wyznaczono też połączenia ekologiczne, ustalono wysoki procent powierzchni biologicznie czynnej oraz wprowadzono wymóg realizacji zieleni przydomowej w zabudowie wielorodzinnej. W rejonie ul. Czereśniowej tak skorygowano układ drogowy, aby zapewnić optymalną obsługę terenów mieszkaniowych.

Źródło: gdansk.pl

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda